ทะเบียนพาณิชย์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

สำนักงานกลางทะเบียนพณิชย์

ใบทะเบียนพาณิชย์

เพื่อแสดงว่า

ได้จดทะเบียนพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499

ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ

อุ้มรัก

เขียนเป็นภาษาโรมัน Oumrak / www.oumrak.com
ทะเบียนการกค้าพาณิชย์-1